Reklamační řád:

Reklamační řád:

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.Topelektro.cz . Nákupní řád platný od 1.1.2014 Základní údaje podnikatele provozujícího www.topelektro.cz


obchodní společnost TEK line s.r.o., IČ: 26176599 DIČ: CZ26176599 se sídlem Ke Stírce 630/23 , Kobylisy , 182 00 Praha 8, zapsaná dne 17.5.2000 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 77144 (dále jen „podnikatel“)


Odpovědný vedoucí: Otakar Březina

společnost TEK line s.r.o., je plátcem DPH.


Kontaktní údaje podnikatele Obchodní společnost TEK line s.r.o., doručovací adresa a adresa provozovny:

TEK line s.r.o.

Pro andílky – prodejna hraček

Husova 684 , 250 82 Úvaly


Provozní doba: Po – Pá 9 – 12 – 12:30 - 17 hod. So 9 - 11 hod. telefon: 222 586 657 mobil: 777 058 901 email: ell.boss@seznam.cz


Na emaily podnikatel odpovídá zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.


Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2003089329/0800


Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Bližší informace o prodávajícím naleznete na stránce níže . Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající - je podnikatel, který spotřebiteli, popřípadě jiným kupujícím prodává výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující/jiný subjekt – osoba vykonávající činnost na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považována se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Každá další osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva – kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, které jsou rovněž součástí VOP a dále relevantní informace obsažené v jednotlivých sekcích obchodu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Vysvětlení zkratky: ZOS: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění 1.

Objednávka a) Objednávku je možné učinit on-line košíkem, emailem, faxem nebo poštou. Jakákoliv forma je závazná. b) Objednáním zboží kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád vystavený prodejcem. c) Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. d) Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. e) Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží. 1.

Práva a povinnosti prodávajícího a) Prodávající má povinnost sdělit veškeré údaje o zboží, daních i poplatcích nebo dalších nákladech. b) Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnická práva k věci v souladu se smlouvou. c) Uzavřít smlouvu v souladu s údaji, které sdělil spotřebiteli před uzavřením smlouvy. Údaje lze měnit, pouze pokud si je strany výslovně ujednají, jinak platí obsah pro spotřebitele příznivější. Podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, je prodávající povinen je spotřebiteli sdělit v textové podobě nejpozději do doby plnění. d) Při objednání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je prodávající povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky a zaslání smlouvy a všeobecných obchodních podmínek v textové podobě. e) Při odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel využije vzorový formulář, potvrdí podnikatel bez zbytečného odkladu jeho přijetí. f) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. g) Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. h) Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 1.

Práva a povinnosti kupujícího a) Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky. b) Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží. c) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, například u poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho vlastní osobu, u opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. d) Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. e) Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. Při uzavření smlouvy s odkládací podmínkou přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího nejdříve dnem splnění podmínky. f) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. g) Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. h) Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. 1.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy za pomoci prostředků komunikace na dálku Dle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů. Lhůta běží de dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 1.

Právo odstoupit od smlouvy – informace pro spotřebitele

Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat naši společnost TEK line s.r.o. , se sídlem Ke Stírce 630/23 , 181 00 Praha 8 , na adrese provozovny Pro andílky , TEK line s.r.o. , Husova 684 , 250 82 Úvaly , telefon 222 58 66 57 , mobil 777 058 901 , e-mail: ell.boss@seznam.cz.


Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete využít vzorový formulář, není to však vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste toto zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte na adrese provozovny Pro Andílky - hračky , TEK line s.r.o. , Husova 684 , 250 82 Úvaly , která zboží převezme. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Ve sjednaných případech, kdy nelze zboží vrátit obvyklou poštovní cestou, bude předání zboží i výše nákladů sjednána individuálně. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Vzorový formulář - Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát TEK line s.r.o. ,

na adrese provozovny Pro Andílky , TEK line s.r.o. , Husova 684, Úvaly 250 82 , telefon 222 58 66 57 , mobil 777 058 901 , e-mail: ell.boss@seznam.cz .


Text Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (doplnit konkrétní údaj).

Datum objednání /datum obdržení

Doplnit obě data

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

Podpis spotřebitele

Datum


Reklamace Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit. Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit.

Reklamační řád 1. Právo kupujícího na reklamaci vadné věci a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal (§ 2161), - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné; - že věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů (za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci - § 2099). b) Na žádost kupujícího mu prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo, IČO, případně další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti (§ 2166 a § 15 odst. 2 novely ZOS). Toto potvrzení není záručním listem ve smyslu záruky za jakost (§ 2113). c) Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věcí vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. d) Nebrání-li tomu povaha věci, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje (§ 2166). e) Má-li prodaná věc při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2161 a 2172. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v rámci vadného plnění u toho, kdo je určen k provedení opravy (§ 2172). f) Za vadu, za kterou prodávající odpovídá, nelze považovat případy, kdy: - kupující vadu sám způsobil (§ 2170); - u věcí prodávaných za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci (§ 2167 a § 2170); - opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; - a případy, kdy to vyplývá z povahy věci (§ 2167). 1.


Místo pro uplatnění reklamace a) Kupující má právo uplatnit reklamaci: 1. v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží; 2. v místě nebo sídle podnikání prodávajícího (§ 19 odst. 1 ZOS); 3. požadavek na opravu věci provedenou v rámci práva z vadného plnění u osoby určené k takové opravě, uvedené v potvrzení prodávajícího o rozsahu a době trvání jeho povinností z vadného plnění, v případě, je-li tato osoba v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (§ 2172). b) Kupující je povinen prokázat oprávněnost svého nároku na uplatnění reklamace. Vedle vytknutí vady je tedy povinen prokázat, že reklamuje u správného prodávajícího či osoby určené k provedení opravy v rámci práva z vadného plnění a v zákonem stanovené době. To lze prokázat nejlépe prodejním dokladem či písemným potvrzením rozsahu a doby trvání povinností prodávajícího v případě vadného plnění (§ 2166), popř. dokladem o poskytnutí záruky za jakost (§ 2113). 1.


Lhůta pro uplatnění reklamace a) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (§ 2165), přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161). Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá (§ 2167 a 2170). b) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, má tato informace charakter záruky za jakost (§ 2165 a 2113). c) Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání (§ 2168). d) Ujednají-li prodávající s kupujícím ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z odpovědnosti za vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu (§ 2174). e) Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záruční doba). Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci (§ 2113). Záruku za jakost je třeba poskytovat písemnou formou (záruční list), zvláště v případech, je-li delší než doba použitelnosti uvedená výrobcem na obalu věci (§ 2114). f) Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí rovněž ustanovení článku 1 a 2 tohoto reklamačního řádu (§ 2172 a § 19 ZOS). g) Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115). h) Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá, nebo ji podle jeho pokynů uschová nebo s ní jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat (§ 1922). i) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. j) Při oprávněné reklamaci náleží kupujícímu za zákonem stanovených podmínek i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (§ 1924). k) Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (§ 1925). 1.

Postup při vyřizování reklamace a) Má-li věc při převzetí vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. b) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. c) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže (vše § 2169). d) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170). e) Je-li kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, případně může požadovat slevu (§ 19 odst. 3 novely ZOS, s využitím ustanovení § 2106). f) Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (§ 19 odst. 1 ZOS). g) V ostatních případech potvrdí prodávající nebo osoba určená k provedení opravy kupujícímu v písemné formě provedení opravy a dobu jejího trvání (§ 2173). h) Za vyřízení reklamace se považuje až podání informace o vyřízení reklamace prodávajícím spotřebiteli v souladu s nálezem Ústavního soudu č. III. ÚS 2983/08 ze dne 10. 11. 2009. i) Pro případy nepřevzetí věci kupujícím po uzavření reklamačního řízení se použijí přiměřeně ustanovení o úschově (§ 2408). 1.


Věci prodávané za nižší ceny a) Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje (§ 2164). b) Při prodeji věci s vadou nebo věci, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 6 ZOS). c) Při prodeji věci s vadou nebo věci, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli, musí být tyto skutečnosti zřetelně vyznačeny v dokladu o zakoupení věci (§ 16 odst. 3 ZOS). d) Právo z vady nelze u věcí prodávaných za nižší cenu uplatnit u vady, pro kterou byla nižší cena sjednána (§ 2167 písm. a/). e) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170). f) Má-li věc prodávaná za nižší cenu vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§ 2171). g) V ostatních případech platí ustanovení článků 1 až 5 tohoto reklamačního řádu. 1.


Věci použité a) Při prodeji použité věci musí prodávající na tuto skutečnost spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 6). b) Při prodeji použité věci musí být tato skutečnost zřetelně vyznačena v dokladu o zakoupení věci (§ 16 odst. 3 ZOS). c) Právo z vady nelze uplatnit u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím (§ 2167 písm. c/). d) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Tuto lhůtu lze vzájemnou dohodou prodávajícího s kupujícím zkrátit na polovinu, tj. 12 měsíců. Pokud by si smluvní strany ujednaly zkrácení větší, platí za ujednanou doba 12 měsíců (§ 2168). e) Má-li věc použitá vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§2171). f) V ostatních případech platí ustanovení čl. 1 až 5 tohoto reklamačního řádu. g) Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nové bezvadné věci, odpovídá prodávající za vady takto prodané věci v plném rozsahu. 1.


řešení sporů Spory vzniklé v souvislosti s reklamačním řízením budou přednostně řešeny v rámci existujících systémů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, v ostatních případech je k řešení těchto sporů příslušný soud (§ 12). Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Neupravená ustanovení se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


ochrana osobních údajů Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uzavřením smlouvy se VOP prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.


Obchodní podmínky platné pro zboží zakoupené do konce roku 2013 zde níže . 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. 2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB Veškeré objednávky se zapisují do počítačového systému prodávajícího pod přidělené zákaznické číslo. Není-li prodávající schopen splnit celou objednávku najednou, expeduje ji po částech, není-li s kupujícím dohodnuto jinak. Všechny položky z objednávek se evidují do úplného vyřízení nebo dokud je kupující nezruší. O zboží, které již není možné dodat, bude prodávající kupujícího informovat. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. O dostupnosti Vaší objednávky zboží Vás budeme informovat , v případě objednávky zboží které máme v centrálním skladu u kterého je uvedeno že je skladem , bude toto zboží zákazníkovi dodáno do druhého dne v případě požadavku na jeho osobního převzetí na provozovně Biskupcova 6 , 130 00 , Praha 3 . Po objednání zboží obdržíte e-mail s informací o datu či hodině kdy je možné zboží vyzvednout.Dostupnost zboží před jeho odběrem na prodejně doporučujeme ověřit . 4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. 5) BALNÉ A DOBĚREČNÉ Objednané zboží vám zašleme společností Česká pošta jako dobírku. . Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena doběrečného se může lišit i podle hmotnosti a rozměrů objednaného zboží. U objednávky zboží jako je velká bílá ( chladničky , pračky , sporáky , nebo objemnější zboží ) není možná doprava pomocí obchodního balíku Českou poštou . Zde je doprava dle velikosti a váhy výrobku ( např.chladnička výška 85cm doprava dle vzdálenosti 300 Kč - 600 Kč) doprava společností např.PPL. Používáme dva způsoby dodání poštou . První varianta je doporučená zásilka kde je cena dopravy 79Kč dle našeho ceníku .Tato varianta dopravy za 79Kč je pro objednávky menších rozměrů . V případě že je objednávka větších rozměrů než jsou parametry pro ,, Doporučenou zásilku ,, . Bude účtována částka větší . Ta se nám daří držet v rozumné částce 108 Kč, pokud je zboží větších rozměru zvolte tuto variantu . Věřte že se snažíme dosáhnout na cenu co nejmenšího poštovného . Pokud budou rozměry větší a bude se to týkat Vaší objednávky budeme Vás o této skutečnosti informovat .Nejedná se o balík do ruky .Cena dopravy je průběžně aktualizována a lze ji zjistit při vložení zboží do košíku .

cm.Hmotnost do 2 kg .

1. Dopravné/balné - paušální poplatek (Velikost poplatku za dopravu/balné) - tato doprava je vhodná pro veškeré zboží s tloušťkou větší než 5 cm . Parametr pro : cenný balík do 10 tis , váha max. 10 Kg Zboží zasíláme pouze v rámci ČR . Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se dopravy a Vaší objednávky neváhejte a zavolejte nebo nám napište . Vaše dotazy rádi zodpovíme . .

6) DODACÍ LHŮTA Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. 7) VÝMĚNA ZBOŽÍ V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Uznat výměnu zboží si vyhrazuje prodejce . 8) Rozpor s kupní smlouvou Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 9) REKLAMACE A ZÁRUKA Reklamace Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit. Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. Ostatní náležitosti upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jeho životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo: - jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uzavřením smlouvy se VOP prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným skladováním Postup při reklamaci: 1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu ( doporučujeme zaslat na adresu prodejny Biskupcova 6 , 130 00 , Praha 3 ) . 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 4) doporučujeme aby zákazník předložil doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 5) Odstoupení kupujícího od smlouvy V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ). Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a dále od smlouvy na dodávku audio, video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Toto právo rovněž nelze využít u smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Pro snadné a rychlé vyřízení věci doporučuje Prodávající spotřebiteli následující postup: - zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu. - doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu TEK line s.r.o. , Biskupcova 6 , 130 00 Praha 3 , osobně nebo poštou. S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět k Prodávajícímu. Doporučujeme aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží včetně poštovneho a balneho buď složenkou nebo převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží. Prodávající nabízí možnost vrátit zboží i nad rámec 14ti denní zákonné lhůty, a to do 30ti dnů od převzetí zboží. V této nadstandardní lhůtě musí k uplatnění práva odstoupení od smlouvy kupující dodržet výše uvedený postup a veškerá doporučení uvedená k zákonnému odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů se pro odstoupení v nadstandardní 30ti denní lhůtě stávají povinnými podmínkami k využití této možnosti. Současně si Prodávající v tomto případě vyhrazuje konečné rozhodnutí o schválení vrácení peněz (případně výměně za jiné zboží). 6) reklamaci lze také uplatnit osobně na naší prodejně . Po - Pá 09.00 - 12.00 - 13.00 -18.00 hod So 09.00 - 12.00 hod . Otakar Březina , TEK line spol. s.r.o. Název firmy TEK line s.r.o. Sídlo: Ke Stírce 630/23 Praha 8 , 181 00 Provozovna: Adresa Biskupcova 6 Město 130 00 Praha 3 Ičo: 261 765 99 Dič:CZ 261 765 99 Tel.: 222 58 66 57 Gsm: 777 058 901 Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajůKontaktní údaje :


Pro Andílky – prodejna hraček

TEK line s.r.o.

Husova 684 , Úvaly 250 82


tel: 777 058 901

mail: ell.boss@seznam.cz

pevná linka : 222 58 66 57