คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระเช้าวิชาแบ่งตามปี **ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาเรียนตามแผนการศึกษาในเล่มคู่มือเป็นหลัก**

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ