คณะวิศวกรรมศาสตร์

กระเช้าวิชาแบ่งตามปี **ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาเรียนตามแผนการศึกษาในเล่มคู่มือเป็นหลัก**

1. วิศวกรรมยานยนต์

2. วิศวกรรมการผลิต

3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. วิศวกรรมอุตสาหการ

5. วิศวกรรมไฟฟ้า


* กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ดูกระเช้าตารางเรียนเป็นแนวทางสำหรับการลงทะเบียน

เพื่อให้นศ. มีอิสระในการเลือกวิชาตามความสนใจ จึงทำให้ไม่มีปุ่มกดชุดวิชาเรียน เหมือนชั้นปีอื่น ๆ