วิชาเลือกเสรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ

นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกวิชาเลือกเสรี ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 16.00 น.