การรับสมัครเข้าเรียนศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

หลักฐานที่นำมายื่นในการสมัคร

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (สำหรับติดใบสมัคร ,ติดบัตรห้องสอบ)

  2. ปพ.1

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. ใบรับรอง / ใบรับรองความประพฤติ

  5. ผลสอบ O-NET

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ มีปัญหาในการใช้งาน โทรศัพท์ 053-980510