<<รับส่งไฟล์ Boomark และ ไฟล์สมรรถนะ>>

:::วิธีรับ-ส่งไฟล์สมรรถนะ:::

::รับข้อสอบ::

ให้ครูผู้สอนรายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คัดเลือกข้อสอบกลางจากลิงค์ <<คลิ๊ก>>ไปรวมกับข้อสอบปลายภาคในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบโดยให้คัดเลือกข้อสอบ คิดเป็น 4 คะแนนของคะแนนเก็บจริง (จำนวนข้อแต่ละวิชาอาจไม่เท่ากัน)