BL ONLINE CLASSROOM

ห้องเรียนออนไลน์ บ.ล. 👨🏻‍🏫

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์มัธยมวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

📝 ให้นักเรียนในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ปีการศึกษา 2564 เรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามตารางเรียนปกติของโรงเรียน

📝 นักเรียนจะต้องมีบัญชีของ Google หากยังไม่มีให้ >> กดสร้างบัญชี