>>>>ประกาศ<<<<

************************************************************************************************************************************************************************

จำหน่ายคู่มือการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 วันแรก

วันอังคาร ที่ 18 -21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 4

และจำหน่ายคู่มือการสมัครสอบ/สมัครสอบ วันเสาร์ ที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ใต้ถุน อาคาร 1 เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


จุดจำหน่าย คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกโครงการพิเศษ พวค./MEP. ม.1 และ พวค.ม.4