STUDENT COUNCIL '65

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เทิง เถกิงเกียรติก้อง  เกริกไกร       วิท ยาเก่งก้าวไกล  เพริศแพร้ว

ยา จิตพัฒนาใจ  โอนอ่อน              คม  คิดคมวาทะเพริศแพร้ว  ถิ่นนี้สราญรมย์

คำขวัญ สภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม


มุ่งมั่นในการทำงาน    ประสานงานทุกภาคส่วน
ร่วมใจพัฒนา  เทิงวิทยาก้าวไกล    ไปไหนไปกัน
มุ่งมั่นทำความดี ดี เก่ง กล้า เชื่อมั่นเราทำได้ 

วิสัยทัศน์  (Vision)


          มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านระเบียบวินัย วิชาการ กิจกรรม คุณลักษณะที่ดีงามต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม  และช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับแนวหน้า 

พันธกิจ  (Mission)

1.  พัฒนาระบบการทำงานสภานักเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตราฐานสภานักเรียนต้นแบบ

2.  เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

3.  ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของโรงเรียนหรือทางราชการ พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

4.  ดำเนินนโยบายพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญสภานักเรียนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

5.  สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง

6.  รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน


เป้าประสงค์  (Goals) 

1.  สภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคมมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐานสภานักเรียนต้นแบบ และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้

2.  สภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคมเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้

3.  สภานักเรียนสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของโรงเรียนหรือทางราชการ พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามได้

4.  สภานักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมตามนโยบายพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญสภานักเรียนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

5.  สภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคมมีการสร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งภายในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด

6.  สภานักเรียนสามารถดำเนินงานงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ