แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อมูลพื้นฐาน

★  01  โครงสร้างหน่วยงาน

★  02  ผู้บริหารหน่วยงาน

★  03  อำนาจหน้าที่

★  04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

★  05  ข้อมูลการติดต่อ

★  16  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

★  07  ข่าวประชาสัมพันธ์

★  08  Q&A
★  09  Social Network
★  10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนภูมิรวมโครงสร้างการบริหาร.pdf
02 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
1. พรรณนางาน2566.pdf
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562 (1).PDF
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 (1).PDF
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.PDF
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื (2).PDF
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓).PDF
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.PDF
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551.PDF
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546.pdf
พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545.pdf

 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กรโมเดลใหม่65.pdf
กำหนดค่าเป้าหมายรวม ปี65-69ปรับ.pdf
ประกาศมาตรฐานการศึกษาฯ66.pdf

 05 ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ.pdf

 06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายอื่นๆ

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.การศึกษา

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

Q&A.pdf

09 Social Network

Social Network.pdf

10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนเทิงวิทยาคม.pdf