แบ่งปันความดีงามในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ความซาบซึ้

การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ พืชพรรณและสรรพสิ่งโดยรอบตามแนวปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ เรียนรู้แนวทางดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่่อการเรียนรู้้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพต่างๆเป็นปจจัยรอง ทรัพยากรธรรมชาติที่่เป็นกายภาพ เป็นปัจจัยเสริมและทรัพยากรอื่นๆเป็นปัจจัยประกอบ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงรายได้ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โดยจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งมี 5 องค์ประกอบและพืชศึกษา
สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน


ความสำเร็จ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีพุทธศักราช 2543 ถึงปัจจุบัน การดำเนินงานได้สำรวจพรรณไม้ภายในโรงเรียน จำนวน 107 ชนิด ได้รวมรวมข้อมูล อาทิ ผังพิกัดพรรณไม้ ทะเบียนพรรณไม้ ภาพถ่ายพรรณไม้ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
ไว้ในห้องศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้จัดโซนศึกษาเป็น 5 โซน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ครู นักเรียน บุคลากร
และชุมชุนได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยมีการดำเนินงานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการสาระวิชากับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย สามารถสร้างองค์ความรู้
พึ่งตนเองในการศึกษาเรียนรู้สิ่งรอบตัว เรียนรู้พืชศึกษา ในสาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ประโยชน์แท้แก่มหาชน เมื่อนักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะเห็นคุณค่า ประโยชน์

ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณรวมทั้งทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ครูได้พัฒนาผลงานวิชาการที่เกิดจากข้อมูลองค์ความรู้ แนวทางหรือวิธีการใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไป ตามแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นั่นคือ เบิกบาน รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์

และถ่ายทอดได้

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จึงขอตั้งปณิธานที่จะดำเนินงาน โรงเรียนให้ยั่งยืนตลอดไปและพร้อมจะเป็นตัวอย่าง
และถ่ายทอดวิธีการดำเนินงาน ให้กับโรงเรียนที่สนใจ และร่วมมือท้องถิ่นในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป