เอกสารประกอบการอบรม

[การจัดการเรียนการสอนออนไลน์]

8 - 9 มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนถาวรานุกูล

Google Meets

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

เอกสาร

Google Sites

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

เอกสาร

Google Forms

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

คลิปที่ 3

เอกสาร

Google Classrooms

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

คลิปที่ 3

เอกสาร