ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ห้องเรียนครูสริน

ภาพรวมของชั้นเรียน

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมความรู้และให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว

ครูผู้สอน

ครูสริน อมรสันต์สุขศรี

โรงเรียนทับสะแกวิทยา ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์