ระบบประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน


มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยงานภายในสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ