CRMS6 Open House 2017

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ "เปิดบ้าน ท.6 การศึกษาไร้ขีดจำกัด (CRMS6 OPEN HOUSE)" โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้นพบกับกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง การเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS โดย รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ และคณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญน้องนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Open House 2017 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08:30–16:00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เสวนาวิชาการ กิจกรรมแนะนำหลักสูตรโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ นิทรรการทางวิชาการ และผลงานนักเรียน ฯลฯ

:: สูจิบัตรงานเปิดบ้าน ท.6 การศึกษาไร้ขีดจำกัด | หน้า 1 | หน้า 2