ผู้สนับสนุนการเรียนรู้

ประจำห้องเรียน

Learning Support Assistant

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LEARNING SUPPORT ASSISTANT: LS)

คือบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน มีบทบาทในการควบคุมดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในความรับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามศึกยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งคุณสมบัติหลักที่สำคัญของผู้ทำหน้าที่ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีทัศนคติหรือความคิดในเชิงบวก มีความประพฤติดีสามารถปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้