วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนักเรียนหลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญาณุกูล