กิจกรรมหลักสูตร Esc

วันที่ 24 มกราคม 2561 คณะอาจารย์จากโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อบรมเชิงปฏฺิบัติการวิศวกรรม เนื้อหากิจกรรมเครื่องมือวัดต่างๆ ทางวิศวกรรม ให้กับนักเรียนในหลักสูตร ESc(หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)