กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในการเป็นมัคคุเทศก์อาสาปฎิบัติหน้าที่ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 ณ สวนตุงและโคม