07-กิจกรรมนักเรียน SM Plus ม.3

โครงการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS ม.3 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2561