วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะอาจารย์จากโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมสอนเสริมประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ให้กับนักเรียนในหลักสูตร ESc(หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) ในโมดูลที่ 2 เนื้อหาการเขียนแบบด้วยมือเบื้องต้น