School Information

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย สารสนเทศ 6 ด้าน ได้แก่