Què és TEMPLA? / ¿Qué es TEMPLA? / What is TEMPLA?

TEMPLA és un taller permanent d'estudis medievals constituït per investigadors d'universitats, de museus i d'arxius de diferents precedències espanyoles i europees, amb especial rellevància de Catalunya. Els membres d'aquest equip de treball comparteixen interessos i temes d’estudi des dels seus específics i complementaris àmbits d'especialització.

Els fruits de les seves recerques i de les interaccions amb altres investigadors de diferents disciplines queden reflectits en els resultats dels projectes de recerca i accions acadèmiques, en les convocatòries científiques que organitzen anualment i en les publicacions que en resulten. Els investigadors de TEMPLA estan disposats a establir vincles i col·laborar amb altres grups de recerca i institucions científiques. Aquest equip pretén contribuir als intercanvis entre invesigadors plurals, així com proposar debats científics al voltant dels programes visuals i l’organització espacial en l’Edat Mitja, amb un particular esment als condicionants litúrgics i als escenaris arquitectònics. Pretenem, a més, constituir una plataforma de reflexió acadèmica sobre l’estatut social i acadèmic de la investigació sobre l’art i la cultura medievals.

TEMPLA té la seva seu a l' Institut de Recerca Històrica (Secció SPEPC) de la Universitat de Girona, independentment de la plural adscripció dels seus membres.

TEMPLA es un taller permanente de estudios medievales constituido por investigadores de universidades, de museos y de archivos de diferentes partes de España y Europa, particularmente de Cataluña. Los miembros de este equipo de trabajo comparten intereses y objetos de estudio desde sus específicos y complementarios ámbitos de especialización.

Los resultados de sus investigaciones y de las interacciones con otros especialistas de diferentes disciplinas quedan reflejados en los resultados de los proyectos de investigación y acciones académicas, en las convocatorias científicas que organizan anualmente y en las publicaciones que resultan de todo ello. Los investigadores de TEMPLA están abiertos a establecer vínculos y colaborar con otros grupos de investigación e instituciones científicas. Este equipo pretende contribuir a incrementar los intercambios entre investigadores plurales. Además, proponemos debates científicos en torno a los programas visuales y la organización espacial en el Medioevo, con especial atención a los condicionantes litúrgicos y los escenarios arquitectónicos, así como reflexiones académicas sobre el estatuto social y académico de la investigación sobre arte y cultura medievales.

TEMPLA tiene su sede en el Institut de Recerca Històrica (Sección SPEPC) de la Universitat de Girona, independientemente de la plural adscripción académica de sus miembros.

TEMPLA is a permanent workshop of Medieval Studies composed by specialists from universities, museums and archives of different parts of Spain and Europe, particularly from Catalonia. The members of this team share common interests as well as complementary areas of expertise.

The results of its research and interaction with experts of other disciplines are reflected in the outcome of specific research projects and academic activities, aswell as in the scientific meetings that are being organized annually and the resulting publications. Templa members are open and willing to collaborate withdifferent research groups and scientific institutions. They aim at facilitating exchange among researchers and proposing scientific debates related to the visual programs and space organization of the Middle Age. Particular attention will be devoted to the liturgical conditionings, architectural scenery, as well asreflecting upon the social and academic status of Middle Age art and culture research.

TEMPLA has its headquarters in the Institut de Recerca Històrica (Section SPEPC) of the University of Girona, regardless the plural affiliation of its members.

Última actividad

Ars Mediaevalis 2018

4, 5 y 6 de Mayo en Aguilar de Campoo (Palencia)


Memoria: monumento e imagen en la Edad Media

Programa