Technikum Ekonomiczne


Kwalifikacje w zawodzie Technik Ekonomista:


EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


TYLKO U NAS!


Masz możliwość kształcenia się jako

TECHNIK EKONOMISTA W FORMIE TRADYCYJNEJ LUB PROFILOWANEJ

PRAWNO – MUNDUROWEJ


Po ukończeniu szkoły masz możliwość podjęcia pracy m.in. jako:


 • księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję,

 • pracownik działu kadr i płac,

 • pracownik biurowy,

 • doradca finansowy,

 • pracownik w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,

 • pracownik w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach, na stanowiskach ekonomicznych w różnych branżach.


Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

W zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej nauczysz się:


 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • sporządzania dokumentacji biurowej, magazynowej,

 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

 • sporządzania biznesplanu.


W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych nauczysz się:


 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

 • sporządzania dokumentacji kadrowej,

 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

 • prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych,

 • prowadzenia rozliczeń finansowych z podmiotami i kontrahentami rynku finansowego.

Insert

Na zajęciach praktycznych korzystamy z programów firmy Insert – najczęściej wykorzystywanego oprogramowania w firmach.


Nauczymy Ciebie obsługi programów:

Subiekt (system magazynowo – handlowy),

Rachmistrz (system finansowo – księgowy),

Gratyfikant (systemem kadrowo – płacowy).

Nauczysz się również obsługi programu Płatnik służącego do sporządzania dokumentów przekazywanych do ZUS.

Praktyki zawodowe


Kształcąc się w zawodzie technik ekonomista odbędziesz praktyki zawodowe. Miejsca odbywania praktyk możesz poszukać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły.


Praktyki zawodowe możesz zrealizować w:

przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych,

urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej,

urzędach skarbowych,

biurach rachunkowych,

bankach,

oddziałach lub jednostkach terenowych Zadkładu Ubezpieczeń Społecznych

oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów technikum ekonomicznego.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje technika ekonomisty


Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczeń otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje EKA.04. i EKA.05, a po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego - dyplom potwierdzający kwalifikacje technika ekonomisty.

Absolwent ma możliwość uzyskania dyplomu również w zawodzie technik rachunkowości


Absolwent technikum ekonomicznego po zdaniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Branżowe Symulacje Biznesowe

Na zajęciach wykorzystujemy Branżowe Symulacje Biznesowe - gry edukacyjne, dzięki którym uczniowie mogą zakładać i prowadzić wirtualne przedsiębiorstwa. Mogą zarządzać firmami, podejmując realistyczne decyzje biznesowe, rywalizując o klientów z konkurencyjnymi firmami działającymi na tym samym rynku. Jest to dla uczestników prawdziwy trening umiejętności przedsiębiorczych.


Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

To projekt realizowany przez szkołę poświęcony lokowaniu środków w akcje i kontrakty terminowe notowane na GPW. Inwestowanie odbywa się w oparciu o wirtualne środki i notowania w czasie rzeczywistym. Uczniowie Technikum nr 2 w poprzednich edycjach byli w krajowej czołówce.

Profil prawno-mundurowy

Na kierunku technik ekonomista o profilu prawno – mundurowym:

poznasz specyfikę służby m.in. w wojsku, policji, straży pożarnej,

przygotujesz się do postępowania kwalifikacyjnego podczas przyjmowania do pracy w służbach mundurowych.


Zajęcia dodatkowe na profilu prawno - mundurowym:

edukacja dotycząca służb mundurowych,

edukacja prawnicza (udział w rozprawach sądowych),

zajęcia na strzelnicy, musztra,

zajęcia z samoobrony,

obóz sportowo – obronny, zajęcia w terenie, na poligonie,

komunikacja interpersonalna, pierwsza pomoc.

Wycieczki na profilu prawno – mundurowym będą organizowane do:


Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Pożarnej,

Oddziału Straży Granicznej,

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

Jednostki Wojskowej,

Muzeów związanych z historią wojska i oręża polskiego,

Sądu.