สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

◼   วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
◼   ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ
◼   เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
◼   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
◼   อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การประเมินราคา และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
◼   ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
◼   ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
◼   ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
◼   ประกอบติดตั้ง บริการงานตรวจซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
◼   เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเว็บไซต์ ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช่างคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์ ผู้สอนคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

ภาครัฐ ปวช. เงินเดือนเริ่มต้น 9,400 – 10,340 บาท
ภาคเอกชน เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษา(ต่อ)

สามารถศึกษา(ต่อ) ในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้
* สาขาในระดับ ปวส. ที่สามารถศึกษา(ต่อ)
  - แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  - แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
  - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 * สาขาในระดับ ปริญญาตรี ที่สามารถศึกษา(ต่อ)
  - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  - วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดชุมพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  " ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภททีม" ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดชุมพร

นายจรณินทร์ แซ่ซั่ว (นักเรียน)

นายภัทรภณ กลิ่นจันทร์ (นักเรียน)

นายทัณฑธร เสนาจักร์ (นักเรียน)

นายยุทธนากร แสงแก้ว (ครูผู้ควบคุม)

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  📌คลิก   
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์    สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์