ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์