ให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารลงละเบียนเรียนตรงตามสาขาที่ตนเองผ่านการคัดเลือก  และไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา2. กรอกเอกสารการมอบตัวในเล่มคู่มือให้ครบและแนบเอกสารตามรายละเอียดในเล่มคู่มือ3. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และต้องมาดำเนินการมอบตัวพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น4. มอบตัว ที่ตึกอำนวนการ ชั้น 3 เวลา 13.00 น. -15.00 น***หากไม่มามอบตัวตามวันเวลที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้***เมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้

ลิงก์โหลดบัตรลงทะเบียนรายวิชา ปีการศึกษา 2566

รอบเพิ่มเติมระดับ ปวช.

1. ช่างก่อสร้าง (ปวช.)

2. การตลาด (ปวช.)

3. จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ (ปวช.)

4. ช่างยนต์ (ปวช.)

5. การท่องเที่ยว (ปวช.)

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)

7.  การบัญชี (ปวช.)

8. เมคคาทรอนิกส์ (ปวช.)

9.  การโรงแรม (ปวช.)

10. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)

11ช่างเชื่อม (ปวช.)

     

รอบเพิ่มเติมระดับ ปว.

1.  ช่างก่อสร้าง (จบ ปวช.)

2. ช่างก่อสร้าง (จบม.6, ปวช.ต่างสาขา)

3. เทคนิคโลหะทวิภาคี (จบปวช.)

4. เทคนิคโลหะ (จบม.6, จบปวช.ต่างสาขา)

5. เทคนิคการผลิต 

6. เทคนิคเครื่องกลทวิภาคี (จบปวช.)

7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง

8. อิเล็กทรอนิกส์ (จบม.6, ปวช.ต่างสาขา)

9. การบัญชีทวิภาคี (จบปวช.)

10. การบัญชี (จบม.6, ปวช.ต่างสาขา)

11. การบัญชี (จบปวช.)

12. การโรงแรม (จบปวช.)

13. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (จบม.6)

14. อาหารและโภชนาการ

15. การจัดการสำนักงานทวิภาคี (จบม.6)

16. เคมีอุตสาหกรรม

17. การตลาด (จบม.6, ปวช.ต่างสาขา)

18 การท่องเที่ยว (จบม.6 ,จบปวช.ต่างสาขา)

19. เทคโนโลยีสารสนเทศ (จบปวช.)

20. เทคโนโลยีสารสนเทศ (จบม.6, ปวช.ต่างสาขา)