ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งนายกองค์การ

ส่งมอบรถยนต์

บริจาคเครื่องเชื่อมฯ

ประชุมฯทวิภาคี

กิจกรรมสานสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผล ศูนย์ซ่อมจักรยาน ในกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก

ตักบาตรฯ 3-12-61

รณรงค์โรคเอดส์

สำรวจเครื่องกลเติมอากาศคลองเปรมประชากร

อมรมศูนย์ซ่อมจักรยาน กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้ปกครอง

แข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคพื้นฐาน

แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างกลโรงงาน

ประชุมฯ Bikeอุ่นไอรัก

ประชุมฯ การตลาด

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น สาขาประกอบแว่นตา

ประชุมสมาคมนายช่างอากาศยาน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561

ประชุมกรรมการบริหารฯ

ประชุมฯฝ่ายบริหาร

ส่งมอบเครื่องบิน แผนกช่างอากาศยาน 01-11-61

ดูงานการจัดหลักสูตร ป.ตรี วท.พิษณุโลก

แสดงความยินดี

ประชุมงานฝ่ายบริหารฯ

พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมฯ 22-10-61

พิธีเปิดสถาบันเหลียวอีขงจือในประเทศไทยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง

พิธีทำบุญตักบาตรฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์

ลงทะเบียน 10-10-61

วกช.บ้านลาดศึกษาดูงาน

ลงทะเบียน 09-10-61

ประชุมการลงทะเบียนฯ

ประชุมสามัญมูลนิธิฯ

ประชุมระบบฯ QR CODE

ประชุมพระดาบส

ประชุมความร่วมมือ Canada

สมาคมนายช่างอากาศยาน นำโดย พลอากาศโทเปรมศักดิ์ อุทัยภพ นายกสมาคมนายช่างอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่านวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา(ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา) พร้อมด้วย นายณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอนุชิต กลับประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน ร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด และกรมช่างอากาศ เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านช่างอากาศยานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ และกรมช่างอากาศ