ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนพิเศษ

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
1. รับสมัครที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ใต้อาคาร 6
2. รับสมัครทางออนไลน์ (Online) ห้องเรียนพิเศษ
วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564 (08:30 - 16:30น.)

ห้องเรียนปกติ

:: ห้องปกติ ::

10/04/64 : ประกาศรับสมัครห้องเรียนปกติ
ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 New!!
ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2564 New!!

19/04/64 : การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1 (แบบออนไลน์) ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 New!!
**หมายเหตุ นักเรียนสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในระบบออนไลน์ (Google form)

ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564
(ปิดระบบรับสมัคร 28 เมษายน 2564 เวลา 16:30 น.)

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ แบบ Online

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ แบบ Online

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ แบบ Online

จองคิวสมัครเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1

หมายเหตุ กรณีจองคิวสมัครเรียน หมายถึงสมัครเรียนออนไลน์ไม่สำเร็จ ดังนั้นจึงต้องจองคิวสมัครเรียนและมาสมัครเรียนใน วัน เวลา ที่จองคิวไว้