งานคอมพิวเตอร์

นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผล

ครูชำนาญการ

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวนวรัตน์ รอดแก้ว

ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู

ครูชำนาญการ

นายจิรัฎฐ์ มีมงคลวรกฤตา

ครู

ว่าที่ ร.ต. ธนัท เล็กเภา

ครู

นายอนันต์ ธำรงค์เกียรติ

ครู

นางสาวพลอยภัคภร คำไทย

ครู

นางสาวนันทวรรณ สุขหน้าไม้

ครู

นางสาวอัจฉราพรรณ อิ่มประเสริฐ

ครู

นายประเสริฐ อาดำ

พนักงานราชการ