งานนิเทศการศึกษา

กำหนดการนิเทศการสอนเชิงรุก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2566 

แบบบันทึกการนิเทศการสอนเชิงรุก

สำหรับผู้บริหาร
สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระเยี่ยมชั้นเรียนครูในกลุ่มสาระ

คำสั่งนิเทศการสอน 1/2566

TP2566-220 คำสั่งนิเทศ1-66.pdf

แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิน 

Newform.pdf

ลำดับขั้นตอนและการดำเนินการนิเทศการสอน

ขั้นตอนการนิเทศการสอนโดยละเอียด

บทบาทการเข้าเยี่ยมชั้นเรียน

กระบวนการนิเทศการสอน

การสะท้อนผลการนิเทศของผู้นิเทศ