เข้าระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รร.ปกติ) click

  • ขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รร.คุณภาพประจำตำบล) click

  • การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ click

  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษ click

  • รายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 click

  • ขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รร.ปกติ) click

  • ขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รร.คุณภาพประจำตำบล) click

  • ขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รร.ประชารัฐ) click