โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ร่วมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวธนัชญา บุญเปี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมของโรงเรียน

Social Network

E - Servic

รับร้องเรียน ร้องทุกข์และความประพฤติมิชอบ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ

จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ฉบับภาษาไทย

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ฉบับภาษาอังกฤษ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร