เครื่องแบบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกายวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย แห่งสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจึงกำหนดระเบียบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ไว้ดังนี้

ปวช

หน่วยงาน l ระเบียบวิทยาลัย l ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

290/1 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0 2453 0800 โทรสาร 0 2453 0877