สาขาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

Railway Technology

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาระบบรางหลิ่วโจว

เรียนจบมีงานทำทันที

ตารางค่าใช้จ่าย นักศึกษา แผนก วิชาช่างซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

หลักฐานการสมัครเรียน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครอง 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประชนชาของนักศึกษาและผู้ปกครองจำนวน 1 ฉบับ

เสาเนาใบวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

ติอต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

อ.เดชนิติธร อิ่มปรีดา 089 796 4375, อ. ชาครี ผูกกระแส 087 077 2991

Facrbook : แผนกวิชาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง I วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

290/1 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 02 453 0800