ห้องสมุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่ออาจารย์-เจ้าหน้าที่ , นักเรียน-นักศึกษา

เข้าใช้ห้องสมุดให้บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ดังนี้ อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ ให้ลงชื่อในแฟ้มบันทึกสถิติด้วยตนเองในวันที่เข้าใช้

นักเรียน -นักศึกษา ให้บันทึกสถิติด้วยการสแกนบาร์โค้ด รหัสนักเรียน - นักศึกษา ที่เครื่องคอนพิวเตอร์หน้าห้องสมุด

ในกรณีที่ลืมนำบัตรมา ให้ลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติ

*เมื่อหมดภาคเรียน ทางห้องสมุดจะนำสถิติที่ได้บันทึกไว้มาหาผู้ที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด โดยแบ่งเป็นสถิติของอาจารย์ - เจ้าหน้าที่และ นักเรียน-นักศึกษา อย่างละ 3 รางวัล

** อย่าลืม! บันทึกสถิติทุกครั้ง **

เวลา เปิด - ปิด บริการห้องสมุด

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.30 - 16.30 น.

วันอาทิตย์ เวลา 7.30 - 17.30 น.

ห้องสมุดหยุดบริการวันนักขัตฤกษ์