ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

⚙️ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคสมทบ

⚙️ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

⚙️ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

⚙️กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

⚙️ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

⚙️ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

⚙️ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562

⚙️ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา เรื่อง การหมดสิทธิ์สอบ (ข.ร.) ของนักศึกษา

⚙️ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

⚙️ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤกษภาคม 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤกษภาคม 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤกษภาคม 2562

⚙️ ประกาศตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2561

⚙️ ประกาศกำหนดวันรับเงินมัดจำค่าชุดคลุม

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

⚙️ กำหนดการเช่าชุดคลุมสำหรับนักศึกษา ปวช.รุ่นที่ 20 ปวส.รุ่นที่ 37 38

⚙️ ประชาสัมพันธ์ จากงานทะเบียน เรื่อง "ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร"

⚙️ ประกาศ เลื่อนวันรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

⚙️ ตารางสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

⚙️ ประกาศหยุดการเรียนการสอน เนื่องจาก "จำนวนฝุ่นละออง PM2.5 มากเกินค่ามาตรฐาน"

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

⚙️ ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคสมทบ

⚙️ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ V-Net ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การหมดสิทธิ์สอบ (ขร.) ของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

⚙️ ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาภาคสมทบทุกรุ่น เรื่องเข้าพบกลุ่มสี

หน่วยงาน l ระเบียบวิทยาลัย l ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

290/1 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0 2453 0800 โทรสาร 0 2453 0877