Training the Trainer

Training the Trainer

Training the Trainer

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรด้าน ICT เพื่อให้ครูได้มีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกในเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของครูในปีการศึกษาต่อไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ดังนี้