ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

:: ใหม่ – ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูเข้าร่วมการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 8 มกราคม 2019

:: ใหม่ – ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2561 - 8 มกราคม 2019

:: ใหม่ – การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 - 8 มกราคม 2019

:: ใหม่ – อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ - 8 มกราคม 2019

:: ใหม่ – แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (นายศักดิ์ชัย อุไร) - 8 มกราคม 2019

:: ด่วนที่สุด – แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู พ.ศ. 2562 (แก้ไขคำสั่งใหม่) - 8 มกราคม 2019

:: ด่วนที่สุด – การรับมอบเกียรติบัตรในงานวันครู พ.ศ.2562 - 7 มกราคม 2019

:: ด่วนที่สุด – ขอเชิญร่วมงานวันครู พ.ศ.2562 - 7 มกราคม 2019

:: ด่วนที่สุด – แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู พ.ศ.2562 - 7 มกราคม 2019

:: ด่วนที่สุด – เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลยากจนพิเศษ ตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน - 7 มกราคม 2019

:: ด่วนที่สุด – การดำเนินงานมาตรการและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN Info) - 7 มกราคม 2019

:: ด่วนที่สุด – กำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 - 5 มกราคม 2019

:: การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ - 5 มกราคม 2019

:: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 - 5 มกราคม 2019

:: การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ - 5 มกราคม 2019