SurasakP

ประวัติส่วนตัว

นายสุรศักดิ์ พะประโคน

เกิด 26 มกราคม 2517

ประวัติการทำงาน

2544 บรรจุรับราชการครั้งแรก โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3

2554 รองผู้นวยการสถานศึกษา โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

2559รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ