Parichat M.5 M.6

ชื่อ-สกุล: นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี

วันเดือน ปี เกิด: วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2512

บรรจุเข้ารับราชการ: วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2540

สถานที่รับราชการ: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ