Computer Center Service - SWR 2

งานบริการสำหรับ ครู / เจ้าหน้าที่ / บุคคลากรของโรงเรียนฯ

งานบริการสำหรับ นักเรียน

คณะครูคอมพิวเตอร์

ครูชยณัฐ เพชรนุ่ม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • โปรแกรมไมโครคอลโทเลอร์

 • การสร้างห่นยนต์

 • การตัดต่อ VDO

ครูวิลาวัณย์ ไชยเสนะ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • โปรแกรมกราฟฟิกส์

 • โปรแกรมฐานข้อมูล

 • การตัดต่อ VDO

 • Google Apps for Education

 • หุ่นยนต์ Lego

ครูธีรภัทร ไกรแก้ว

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • การเขียนโปรแกรม

 • โปรแกรมกราฟฟิกส์

 • การตัดต่อ VDO

 • ซ่อมบำรุ่งคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ด

 • อุปกรณ์่โสต และครื่องเสี

 • Google Apps for Education

 • หุ่นยนต์ Lego

ครูจิราวุฒิ ตัวบุญ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • โปรแกรมกราฟฟิกส์

 • การตัดต่อ VDO

 • ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

 • ซ่อมบำรุ่งคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ด

 • อุปกรณ์่โสต และครื่องเสียง

 • Google Apps for Education

 • หุ่นยนต์ Lego

ครูกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • โปรแกรมกราฟฟิกส์

 • อุปกรณ์่โสต และครื่องเสีบง