วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)

เรื่อง การปลูกพืชสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง23101

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ใบกิจกรรม

การออกแบบจัดสวน

การศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพด้านรูปลักษณ์

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นายอรรถชัย มีสุข

ครูผู้สอน