นางสาววรารัตน์ ยินมะเริง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ Best Practice รางวัล “ประกายเพชร ประจำปี 2563” ครูผู้สอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ม.ต้น

นางเบญจมาศ ไผครบุรี

ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ Best Practice รางวัล “ประกายเพชร ประจำปี 2563” ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึก ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประกวด นายจักรกฤษณ์ โพธิ์ใครศรี และนางสาวนราวดี อยู่นุช

ครูผู้ควบคุม นางสาวสนันดา หิรัญรัตนวงศ์ และนายกานต์ เอื้อเฟื้อกลาง

รางวัลระดับเหรียญทอง

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึก ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประกวด เด็กชายวรวุฒิ นรดี และเด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ธนายุวรัตน์ ครูผู้ควบคุม นางสุภาวดี คุณโคตร และ นางปุณนัฏฐา มีพูล

Carousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในวันพฤหัสบดีที่ 30-31 พฤษาภาคม พ.ศ. 2562 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/2 เข้าร่วมกิจกรรม "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2562 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เวลา 12.30-16.00 น.

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายทุกห้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้สั่งสอน

ปฏิทิน

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

แผนที่

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์