Science Math English Program : SME

Intensive Program : IP

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME/IP)

O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

นายวีรภัทร จิรวัชรเดช นักเรียนชั้น ม.6/2 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

GAT ภาษาไทย เต็ม 150 คะแนน

นักเรียนโครงการ Intensive Program ชั้น ม.6/2 สอบได้คะแนนเต็มวิชา GAT ภาษาไทย 150 คะแนน ได้จำนวน 6 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมรอบรั้ว ส.ธ.พ.

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ 6/6 ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ณ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ภายใต้โครงการ "ชุมชนสะอาด ชาวสรรพาวุธพัฒนา รวมพลจิตอาสา ครั้งยิ่งใหญ่"

วันอาเซียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม วันอาเซียน (ASEAN DAY) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้มีการจัดกิจกรรม “ตอบปัญหาอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.5/2 โครงการ Intensive Program : IP ไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัปหาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2, 1/3, 4/2, 6/2 และ 6/6 จำนวน 160 คน ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์กำลังเอก ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และแยกกลุ่มบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมถึงพุทธสถาน ร.23 (วัดโบสถ์) บริเวณอนุสาวรีย์กล้ากลางสมร ตามแนวทางถนนไปกรมทหารราบที่ 23, บริเวณหน้าโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ถึงตลาดสรรพาวุธ, บริเวณตลาดประชารัฐและหน้าประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตามพื้นที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมาย โดยโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ปลูกป่าพันธ์ุไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน” สถานที่ ทิศเหนือลานอเนกประสงค์ ทภ.2 จัดโดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ SME ชั้น ม.2/2 และ ม.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปีที่ 3 “มหัศจรรย์วันข้ามภพ” โดยนักเรียนได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมอานิสงส์แห่ง ทาน ศีล ภาวนา ร่วมชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ และจุดประทีปเวียนประทักษิณน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี Mr.Douglas Loudon จากสถาบัน Banksia Park International School Adelaide, South Australia ครูผู้สอน Music & Math Teacher เข้ามาให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.4/2, ม.5/2 และ ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนได้แบ่งกลุ่มศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศหาดโคลนพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาและจำแนกสัตว์หน้าดิน กิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและวิธีการป้องกัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ

PCM OPEN HOUSE เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวกุลศิริ สินศุภรัตน์ และนางสาวพีรญา ชิดโคกกรวด นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้อันดับที่ 16 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 226 ทีม ทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1.ชลราษฎรอำรุง 2.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4.เตรียมอุดมศึกษา 5.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 6.มหิดลวิทยานุสรณ์ 7.บุญวาทย์วิทยาลัย 8.สวนกุหลาบวิทยาลัย 9.เซนต์คาเบรียล 10.พิษณุโลกพิทยาคม ส่วนนักเรียนชั้น ม.4/2 โครงการ Intensive Program (IP) เข้าร่วมงาน “PCM Open House เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ประจำปี 2562” ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงาน เนติบัณฑิตยสภาฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนในโครงการ Intensive Program (IP) เกี่ยวกับวิชากฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยฟังการบรรยายในสาขาวิชากฎหมาย และถาม-ตอบข้อซักถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ในการนี้ วิทยากรได้นำชมนิทรรศการความรู้ด้านกฎหมาย ห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในบรรยากาศจริง ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา และศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งนักเรียนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

นักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาล ป.แพทย์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562 งานอนามัยโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยบุคลากรจากโรงพยาบาล ป.แพทย์

ค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ม.6/2 (IP) และ ม.6/3 (PRE-ENGINEER) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายจากธรรมชาติศึกษา และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

ละครเวที ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รำลึกถึงกวีเอกของไทย โดยนักเรียนในโครงการ SME/IP จัดแสดงละครเวที "ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล" ณ หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นจำนวนมาก

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดโครงการอบรมนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดอบรม ณ ศูนย์อบรมคุณธรรม วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ค่ายวิทยาศาสตร์ Zygote Camp

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Intensive Program : IP) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Zygote Camp เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษากระบวนการทำงานของสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำนักเรียนชั้น ม.4/2 ไปศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ “ดินแดนแห่งความสมดุล” อิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดโครงการอบรมนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมมีการฝึกระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ศึกษาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ค่ายสืบสานศาสตร์พระราชาฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช นักเรียนชั้น ม.5/2 เข้าร่วมโครงการค่ายสืบสานศาสตร์พระราชา สร้างครอบครัวพอเพียงทั่วแผ่นดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต สำนึกความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละแบ่งปัน ภายใต้คำว่า “จิตอาสา” โดยมี กลุ่มผู้นำนักเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

American Culture and English Teaching

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสอนภาษาอังกฤษ (American Culture and English Teaching) โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในคาบเรียนที่ 1-2 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งมีศิษย์เก่ามาแนะแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการตรวจวัด สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีดำเนินการ GLOBE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม.3/3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยหลักวิธีดำเนินการ GLOBE และหลักวิธีการตรวจวัดเรื่องยุง สำหรับงานวิจัยระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562” ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการโดยสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากรคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และพี่เลี้ยงบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสมบทบาทการเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โดยใช้องค์ความรู้ หลักวิธีการตรวจวัด เช่น หลักวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวมไปถึงการตรวจวัดเรื่องยุง กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

รับมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวีรภัทร จิรวัชรเดช ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม โดยรับมอบจาก นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

วิสาขบูชา พุทธบารมี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโดยนำนักเรียนชั้น ม.4/2 และ ม.5/2 เข้าร่วมงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562” ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ภายในงานนักเรียนจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ และประเทศไทย) เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และศึกษาถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ “พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้” โดยภายในนิทรรศการได้อัญเชิญตู้พระไตรปิฎกจากวัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รวบรวมพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาและภาษาบาลีสันสกฤต ฉบับสยามรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 90 เล่ม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริง

จิตอาสาพระราชทาน

29 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโครงการ IP ระดับชั้น ม.6/2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสมัครเข้าเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวแวดวงการศึกษา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วัน/เดือน/ปี
จำนวนผู้เข้าชมเริ่มนับสถิติ 17 มิ.ย. 62