Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

รายการศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ถ่ายทำรายการกับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ที่เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายจีโอพาร์ค (Geopark Camp) รุ่นที่ 12