ขอแสดงความยินดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มุมของน้อง ๆ คนเก่ง

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

โครงการ Pre-Engineer ที่ได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมสุรธรรม

บาร์ซา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในงาน “เปิดโลกกิจกรรม

เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” Open House วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

1. นางสาวพัชรพร วรสุนทร

2. นายธีรวัสส์ พินิจชัย

3. นายนรินทร์ โศกเตี้ย

4. นายปรมินทร์ เทียนปรุ

5. นายปธานิน กล้าหาญ

6. นายณัฐภัทร ชาญเลิศ

7. นายศศิน เพียซ้าย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

นางสาวกนิษฐา อินอ่อน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รางวัลอันดับ 1 (ใบเกียรติบัตร) ของจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP TEST CENTER(การแข่งขันทดสอบประเมินความรู้รายบุคคลในรายวิชาวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่18 มกราคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ด้วยคะแนน 89 คะแนน จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562

นายประภัสฎา กองพระทราย และ นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

Carousel imageCarousel imageCarousel image

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญทอง ด้วยคะแนน 85 คะแนน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562

นายวริศ พรมจันทร์ นายศักดา ละเมียดดี และ นายญฐกร รสจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญทอง ด้วยคะแนน 82 คะแนน จากการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562

นายนรินทร์ โศกเตี้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นายธีรวัสส์ พินิจชัย และ นายธนโชติ พิศตะขบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "Smart Farm" ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลงานของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายวริศ พรมจันทร์ , นายศักดา ละเมียดดี และ นายณฐกร รสจันทร์

Carousel imageCarousel image

กิจกรรมดี ๆ ของ โครงการ Pre-Engineer

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมค่ายวิชาการ (ม.4-6) วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ม.4-5) วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ม.4-5)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563

ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ม.4-5) ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมนิทรรศการเปิดบ้านม.ธรรมศาสตร์ 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนักเรียนโครงการ Pre-Engineer ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รับเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี และมีความประพฤติดี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิส นายอิทธิกร รัตนมงคล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ปฎิทินกิจกรรม