Pre-Engineer

โครงการเตรียมวิิศวกรรมศาสตร์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนักเรียนโครงการ Pre-Engineer ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รับเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี และมีความประพฤติดี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิส นายอิทธิกร รัตนมงคล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

ปฎิทินกิจกรรม