ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธเนศ จำปามูลรองผู้อำนวยการวิชาการ
นายสมชาย ยิ่งดังหัวหน้าโครงการ PC/PEM
นายอุทิตย์ หาญนอกรองหัวหน้าโครงการ PEM
นางรัตนา จาตุรวงศาที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ก
นางลภัสฎา จีรฤทธิพล ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ข
นางสวรินทร์ มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ก
นางอัจฉรา ช่างหล่อ ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ข
นางวิมลวดี ศาตะสมิต ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ก
นายณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ข
นายสีหราช บุษย์ศรีเจ้าหน้าที่โครงการ PEM