WELCOME TO PHYSICS ENGLISH MATHEMATICS PROGRAM (PEM)

ประวัติโครงการ

เนื่องจาก โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้เปิดโครงการเตรียมทหาร (Pre-Cadet : PC) ขึ้นในปีการศึกษา 2553 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหาร แต่เนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหารงดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปลี่ยนมารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเสนอความคิดเห็น ให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้นักเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความตั้งใจของนักเรียน ทางฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงนำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการสถานลงความเห็นว่าเห็นควรเปิดห้องพิเศษ เพื่อรองรับนักเรียนที่สนใจ

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวนี้ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จึงได้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์(เข้มฟิสิกส์) (Physics English and Mathematics : PEM) ขึ้นในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านร่างกาย เพื่อให้นักเรียนมีพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหาร พาณิชย์นาวี การบินพลเรือน พยาบาลทหารและสถาบันอื่นๆ