STP Foreign Language Department


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “International Camp 2019”

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรม International Camp 2019 ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ตลอดกิจกรรมนักเรียนได้รับทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และเป็นที่ประทับใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม